Wolkom by Rederikerskeamer Demosthenes

Hjir kinne jimme fan alles te witten komme oer ús toanielferiening. Wat foar stikken we spile hawwe, ûnder wat foar regisseurs. Hokker spilers der mei dienen, wa’t de omballingen dienen, it ljocht, it lûd, ja neam mar op. Besjoch rêstich alle foto’s, moai op jier rangskikt en ek ôfbyldings fan posters.

 

De skriuwer foar it doarpsbelang

Op sneon 10 desimber spilet Demosthenes it stik ‘De skriuwer foar it doarpsbelang’ foar eigen leden mei oanhang. Dit stik is spile op de Trinus Riemermadei en waar tige posityf erfaren. De jûn beginit om 20.00 oere,

 

Site fernijd

Foar de site fan Demosthenes moatte wy in nij thema brûke.Derfoar is it nedich de site in skoft út de loft te heljen. Wy hoopje dat jimme der net te folle lêst fan hawwe.