Wolkom op de thússide fan Rederikerskeamer Demosthenes. Hjir kinne jimme fan alles te witten komme oer ús toanielferiening. Wat foar stikken we spile hawwe, ûnder wat foar regisseurs. Hokker spilers der mei dienen, wa’t de omballingen dienen, it ljocht, it lûd, ja neam mar op. Besjoch rêstich alle foto’s, moai op jier rangskikt en ek ôfbyldings fan posters.

Nij: de foto’s van it jongerentoaniel steane op dizze site.

Sjoch gau in it Foto-argyf