Foarsitter:
Nei op syk

Vice foarsitter:
Gerda Bonsma- van der Kooi
Alma Tademastrjitte 3. 9035 CJ Dronryp

Sekretaris:
Gerard de Vries
Douwe van Glinsstrjitte 20, Dronryp

Notulist/bestjoerslid:
Pietsje Jongma- Bokma
Eise Eisingastrjitte 5, Dronryp

Skathâlder:
Dirk Gillebaard
Hobbemasingel 7, 9035 AZ Dronryp