Foarsitter:
Margriet Smeding
Tichelwurk 8, 9035 AT Dronryp, 06-55574566

Notulist/sekretaris:
Michella Jonker-Zwart
Patriis 3, 9035 DL Dronryp

Skathâlder:
Gerda Bonsma- van der Kooi
Alma Tademastrjitte 3. 9035 CJ Dronryp

Bestjoerslid:
Dirk Gillebaard
Hobbemasingel 7, 9035 AZ Dronryp

Bestjoerslid:
Pietsje Jongma- Bokma
Eise Eisingastrjitte 5, Dronryp

Bestjoerslid:
Gerard de Vries
Holpaed 5, Dronryp