Wil je graag toneelspelen?

Zit je na de zomervakantie in groep 6, 7, 8 of in de eerste van het VO?
Kun je vanaf november (bijna) iedere donderdagavond van 18.30-20.00 uur repeteren?
DAN IS DIT JE KANS!

Wij willen wil graag samen met jou een jeugdvoorstelling maken. Deze voorstelling gaan we in maart 2018, 3 á 4 keer voor publiek spelen.
Geef je snel op via ynfo@demosthenes.frl
Vertel in je mail hoe je heet, hoe oud je bent en of je Fries- of Nederlandstalig bent.

Na de zomervakantie plannen we een kennismakingsavond waarin we vertellen welk stuk we gaan spelen.

Tot dan!

Revue Sjirk de Wal 125 jier

Yn de maaitiid fan 2018 bestiet Sjirk de Wal 125 jier en dan is der 3 wike (!) Merke. Der wurdt dan ek in Revue opfiert, dy’t skrean is troch Broer Jorritsma en de ferskes troch Monique van der Meer.

De Revue mei de namme “Der komt in Dokter by de Rypsters” wurdt opfiert troch Demosthenes en Hâld Moed en in pear oanfullings en frouljuskoar FromUs. It soe prachtich wêze as de 2 toanielferienigingen goed fertsjnwurdige binne.

Der binne 30 (meast lytse) rollen. Dêrfoar kinne jim jim oanmelde. It is wol in intensief repetysje skema wêr’t eins net ien ûntbrekke kin en troch de lytse roltsjes in protte wachtsjen. Lit jim dêr net troch ôfskrikke, want it wurdt in moai stik en in spektakel, mei filmkes, ferskes en fansels in protte wille. Jim kinne jim ek opjaan foar dekorbou, smink en kapwurk, klean en omballings. Yn de bylage sit it repetysje skema. Hjir kinnen noch lytse wizegings yn komme.

Opjaan kin troch een mail op de pagina ‘kontakt’ en oan te jaan wêr de ynteresse leit. Wy soarchje dan foar de oerdracht mei Broer Jorritsma. Opjaan kin oant 28 july 2017. Sadra der mear bekend is, dan sille wy jimme wer op de hichte stelle.

Site fernijd

Foar de site fan Demosthenes hawwe wy in nij thema brûkt.
Derfoar wie in nedich de site in skoft út de loft te heljen.
Wy hoopje dat jimme der net te folle lêst fan hienen.