Op dit plak kinnen jo ferskate jierferslagen lêze.
Nijskjirrich om te lêzen wat der troch de jierren hinne allegear bart is binnen ús feriening.

Understeand de jiertallen werfan in ferslach ynstjoerd is:

2008 – 2009
2007 – 2008
2006 – 2007
2003 – 2004
2002 – 2003
2001 – 2002
2000 – 2001