Understeand de jiertallen werfan in ferslach ynstjoerd is:

2008 – 2009
2007 – 2008
2006 – 2007
2003 – 2004
2002 – 2003
2001 – 2002
2000 – 2001