Hawwe jo opmerkings oer ús site as hawwe jo ynformaasje oer dingen dy’t noch misse, dan fersykje wy jo om kontakt mei ús op te nimmen.
Jo berjocht komt dan binnen by de webmaster, dizze ferwurket de saken foar de website dan sa gau mooglik en jowt oare saken troch oan it bestjoer.