De skriuwer foar it doarpsbelang

Op sneon 10 desimber spilet Demosthenes it stik ‘De skriuwer foar it doarpsbelang’ foar eigen leden mei oanhang. Dit stik is spile op de Trinus Riemermadei en waar tige posityf erfaren. De jûnn beginit om 20.00 oere,

Site fernijd

Foar de site fan Demosthenes moatte wy in nij thema brûke.Derfoar is it nedich de site in skoft út de loft te heljen.Wy hoopje dat jimme der net te folle lêst fan hawwe.