Foar in oersjoch fan al ús stikken dy’t wy troch de jierren spile hawwe, kinne jimme hjir te rjochte. 

2024 – De grutte fersierder
2023 – Rûs op de sender
2023 – It lit de pastoar kâld
2022 – De skriuwer foar it doarpsbelang
2020 – De geheime passy fan Frou Klepe
2019 – Allo, allo
2018 – Kolonel Houwdegen grypt de macht
2018 – De bút fan Don Capsones
2018 – Russyske Aaien
2017 – Sis es Aaa
2016 – Frou siket boer
2015 – Dus hy sûpte
2015 – Blauprint
2013 – De Sweedske sekretaresse

2012 – Straf
2011 – Twa
2010 – Och heden heit
2009 – Jan Rap en syn maat
2008 – Avondrood
2007 – In goede freon en kollega
2006 – De stille besoarger
2006 – Jubileum
2005 – Moarn komt der wer in dei
2004 – De Goate
2003 – Feint fan twa masters
2002 – Liolà
2001 – De Breidssuite
2000 – It twadde haadstik
1999 – Om it libben fan Lyfke
1998 – Adeldom ferplichtet
1997 – Ald boartersguod
1996 – Tink om de buorlju
1995 – De trije einepiken
1994 – It siet yn ‘e loft
1993 – Wikselwurk
1992 – It sânde gebod
1991 – Bytiden is te let
1990 – Sa troud, sa fijfeint
1988 – De nije dokter
1987 – Blommen foar Berber
1986 – Fretterij yn ‘e koal
1985 – In skûle yn ‘e nacht
1984 – Swarte Sijke
1983 – Oer en tefolle
1982 – De Optocht
1981 – De hite hinnepôlle
1980 – Reboelje op Rispingestate
1979 – Stelle op stand
1977 – Lok wat jouste
1976 – In keardel út ien stik