It stik
Frank en Kiki kinne foar it earst in eigen ûnderkommen krije: in âld skildersatelier. Der is ien betingst by: sy moatte de hiele brut oan skilderijen en âld boartersguod, dêr ’t de keamer fol mei stiet, oernimme. De jongelju hat it jild der net foar, mar de eigenaresse wol it harren earst wol liene. Frank is hawwerich en saaklik, Kiki is gefoelich. As tusken de âlde rommel in kostber skilderij fûn wurdt, komt harren houlik ûnder swiere druk te stean.

Regisseur:Monte Huizinga
Ynstekster:Jikke Visser-Huizinga
De spilers:Andra van der Reijden
Anne Marie Landman-Oomen
Gerda van der Kooi
Gerard Jellema
Lochnaar Kingma
Ljocht/lûd:Laas Kuiken
Omballingen:
Dekor:Hendrik de Krooon
Andries Sinnema
Folkert Faber
Jan Braaksma