It stik
It stik spilet yn de taap fan in doarpsherberch earne op it Fryske plattelân. Ornaris is it in rêstich kafee mei gemiddeld sa’n seis, sân klanten. Drokte is der mei de jierlikse toanieljûn en fansels mei de merkedagen. Freed- en sneontejûn wurdt der oanstutsen troch de jongerein, dy’t nei tsienen syn heil fierderop siket. Mar der binne ek jûnen dat de doar om healwei tsienen op slot giet. Jûn is it lykwols ûnferwachtst tige drok. It rint de kastlein en it kastleinske Klaas en Jantsje van der Zee-Sikkema suver wat oer de fûst.

Klik hjir foar de foto’s

Rezjy:Henk de Vries
De spilers:
Kastlein KlaasLaas Kuiken
Kastleinske JantsjeAnna Marie Huizenga
SjonnieAnne Kingma
AnitaCarolien van Dijk
Beppe JetSaakje van Dijk
Keale HindrikJelmer Kooistra
Omme KeesJan Slob
HeinzKlaas van der Haring
MonicaAnnemarie Landman
GerkeWim Braaksma
TrynBaukje van der Wal
WullumOege Lolke Palma
FaikyMargriet Abma
MaaikeTjarda Hilverink
Piter-SybrenJesse Smit
Klean en omballingenHiltje Kingma en
 Baukje van der Wal
Ynstallaasjewurk:Laas Kuiken
Smynk:Lysbert de Schiffart, Carolien van Dijk en Baukje van der Wal
Lûd en   ljocht:Niels Gaastra en Rin Huizenga
Dekor:Lochnaar Kingma, Schelte Bonnema,
 Klaas van der Haring en Peter Drijver