It stik
In tige drok en komplisearre stik à la John Lanting mar foar wa’t it oandoart, in bêste ‘hap’: * in dokter dy’t mei syn skarreltsje yn in hotel útfanhûzet; * in dame mei in harp, dy’t ûnferwacht ynfalle moat op in muzykfestival (’tafallich’ dokter syn eigen – wettige frou); * in butler/portier fan de mindere soarte, altyd yn ‘e kontramine, wol in leafhawwer fan foaien, mar net fan syn wurk; * dêrtuskenyn de direktrise, dy’t nettsjinsteande alle lekken en brekken fan har hotel, besiket it har gasten nei ’t sin te meitsjen. Dat net al te bêst slagget mei safolle tsjinslaggen en nammeferwikselingen, lit him riede; ûngewoane sitewaasjes, flotte dialogen en in heech tempo freegje it noadige fan regisseur en spilers!

Klik hjir foar de foto’s

Rezjy: Mirjam van Baarsen
Ynstekster:Jikke Visser-Huizinga
De spilers:
Roas fan Vliet, direktrise: Saakje van Dijk-Hovenga
Albert, portier: Folkert Faber
Dokter Gronsveld, húsarts: Anne Kingma
Michèle, syn assistent: Willemke Hofman
Mefrou Annette Gronsveld: Anna Marie Huizinga
Jantien de Boer: Carolien van Dijk
Hans de Boer: Rin Huizenga
Herbert de Wit: Kees Aartsma
DorienMargriet van der Molen