It stik
Sanny Draaier is feint by Siderius Heroma út Hearum. Mar om wat mear bûsjild te hawwen soe hy der eins wol in master by ha kinne. At jo no foar ien as foar twa de brieven fan de post helje, dat kin wol yn ien loop.
It slagget him om der in twadde master by te krijen mar dan begjinne de tûkelteammen pas goed. Om’t Sanny net lêze kin hellet er de brieven troch elkoar, hjir wit er him noch út te rêden,mar at de beide masters tagelyk ite wolle makket hy der in potsje fan om’t er net wit wat foar iten at foar hokker master is. Kommentaar: In prachtige komeedzje dy’t troch Tryater rûnom yn Fryslân spile is. It is en bliuwt in nijsgjirrich stik, wêr’t troch in ploech dy’t fan in útdaging hâldt, in protte wille oan te belibjen is.

Klik hjir foar de foto’s

Rezjy: Mirjam van Baarsen
Ynstekster Jikke Visser-Huizinga
De spilers: Harnt Kuiken: Anne Kingma
Doutsen Kuiken: Nienke Bouma
Dr. Hearke Salverda: Folkert Faber
Sicco Salverda: Andy van der Geest
Katrine: Aafke Venema
Riksta Heroma: Anne Marie Huizenga-Bruinsma
Hugo de Baquebard: Kees Aartsma
Sanny Draaier: Niels Gaastra
Goaitzen Agricola: Lochnaar Kingma
Dragers en tsjinners: Gerda van der Kooi
Oege Lolke Palma
Ype Zijlstra
Smynk: Hilda Kuiken
Hendrika Posthumus
Dukkie Sinnema
Nynke Zijlstra
Ljocht: Michel van der Geest en Laas Kuiken (advys)
Lûd: Mark Niehof
Omballingen: Saakje van Dijk en Margriet van der Molen