It stik
Sanny Draaier is feint by Siderius Heroma út Hearum. Mar om wat mear bûsjild te hawwen soe hy der eins wol in master by ha kinne. At jo no foar ien as foar twa de brieven fan de post helje, dat kin wol yn ien loop.
It slagget him om der in twadde master by te krijen mar dan begjinne de tûkelteammen pas goed. Om’t Sanny net lêze kin hellet er de brieven troch elkoar, hjir wit er him noch út te rêden,mar at de beide masters tagelyk ite wolle makket hy der in potsje fan om’t er net wit wat foar iten at foar hokker master is. Kommentaar: In prachtige komeedzje dy’t troch Tryater rûnom yn Fryslân spile is. It is en bliuwt in nijsgjirrich stik, wêr’t troch in ploech dy’t fan in útdaging hâldt, in protte wille oan te belibjen is.

Rezjy:Mirjam van Baarsen 
YnsteksterJikke Visser-Huizinga 
De spilers:Harnt Kuiken:Anne Kingma
 Doutsen Kuiken:Nienke Bouma
 Dr. Hearke Salverda:Folkert Faber
 Sicco Salverda:Andy van der Geest
 Katrine:Aafke Venema
 Riksta Heroma:Anne Marie Huizenga-Bruinsma
 Hugo de Baquebard:Kees Aartsma
 Sanny Draaier:Niels Gaastra
 Goaitzen Agricola:Lochnaar Kingma
 Dragers en tsjinners:Gerda van der Kooi
  Oege Lolke Palma
  Ype Zijlstra
Smynk:Hilda Kuiken 
 Hendrika Posthumus 
 Dukkie Sinnema 
 Nynke Zijlstra 
Ljocht:Michel van der Geest en Laas Kuiken (advys)
Lûd:Mark Niehof
Omballingen:Saakje van Dijk en Margriet van der Molen