It stik
Dit stikje wol werjaan de spanning op in repetysje fan in (berops) toaniel- ploech tsjin ‘e tiid fan ‘e útfiering. Gemis oan rolfêstens fersteurt de sfear omraak en de ynstekker hat der oan om de boel yn ‘e stokken te hâlden. Hy is der opt lêst glêd mei oan en rekket omtrint oer syn toeren as de regisseur him ferwyt dat er de holle der net by hat. Op dat stuit is it him oer en stjit er der út dat er krekt hjoed 25 jier ‘yn ‘e bak’ sitten hat.

Klik hjir foar de foto’s

Rezjy:Monte Huizinga
Rezjy-ass.:Nienke Bouma
De spilers:Kees Aartsma
 Wim Braaksma
 Carolien van Dijk
 Sytske Faber
 Klaas van der Haring
 Rin Huizenga
 Anne Kingma
 Laas Kuiken
 Oege Palma
 Bettie Rinsma
 Tjeerd Tijsma
Ljocht/lûd:Michel van der Geest en Mark Niehof
Omballingen:Ellen Schaafsma en Pietrik Kingma