It stik
Twa manlju en twa froulju binne mei goedfinen fan inkelde offisjele ynstânsjes, in opfanghûs begongen foar jongerein. Hja besykje de jonges en famkes dy ’t by harren komme, fan harren problemen bewust te meisjen en dan yn oerlis mei harren in terapy te kiezen, dy ’t der op rjochte is om harren wer selsstannich yn de maatskippij funksjonearje te litten. Yn 14 scenes wurdt in foarstelling jûn fan sitewaasjes, dêr ’t de fjouwer jonges en famkes yn ferkeare en men wurdt gewaar wat it libben – en dan benammen de minsken – harren oandien hat. Faaks steane hja folslein ferlitten en sûnder útsicht op ‘e wrâld.

Klik hjir foar de foto’s

Rezjy:Mint de Hoop 
Ynstekster:Grea Bos 
De spilers:Kliënten:GemmaJildou Rinsma
  LenyMargriet Bokma
  AlyAnna Wolters
  CharryEwoud Eppinga
  LouisJelmer Niezen
  KayaCharlotte van Doorn
  DurkStefan Visser
  GreaGrea Bos
Underhâldsman:KlaasLaas Kuiken
Stêf:EllyAnna Marie Huizenga
 TymenKees Aartsma
 KimMargriet van der Molen
Muzyk:Anton Huizenga 
 Geert Huizenga 
Lûd en ljocht:Anne Kingma 
 Mathijs Kingma 
Toaniel, omballingen en smynk:Tineke Joustra 
 Lochnaar Kingma 
 Reintsje Boomstra 
 Tsjik Flameling 
 Jolanda van der Starre