[av_layerslider id=’12’]

[av_one_half first]
[av_textblock size=’14’ font_color=” color=”]
It stik
It stik spilet him ôf op it kantoar fan de Stichting Nij Posityf, dy’ t ta doel hat de literatuer suver te hâlden en de seks ut de boeken banne wol. It  ferhaal draait om ‘e wat wrâldske, skieden mem fan in net al te fêst yn ‘e skuon steande meiwurker fan de Stichting. Hy hat ûnwiis yn de boeken knoeit en ropt op  in ûnberet stuit de help yn fan syn mem. No dat sil ‘er witte! Sij kriget de kâns om har ut te jaan foar in oar en sa de Stichting yn te kringen. Mei de bêste (?) bedoelingen soarget se oan ien wei foar de grutste reboelje yn de Stichting mar se wit har der ek hieltyd wer ut te rêden. It is in satire op seks, boekhâlders dy’t der mei de kas utnaaie en noch mear saken dy’t it minskdom hjoed-de-dei bezich hâldt mar it hat noch wol safolle deugden dat it  boppe de gewoane klucht utpiket. De feardige pinne fan Annie M.G. Schmidt wie dat ek wol tabetroud.
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_image src=’http://www.rederikerskeamerdemosthenes.nl/wp-content/uploads/A3-Poster-Sweeds-2013.jpg’ attachment=’2937′ attachment_size=’full’ align=’right’ animation=’no-animation’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image]
[/av_one_half]

[av_one_full first]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Gean hjir foar de foto’s

Rezjy: Sybe van der Ploeg
Rezjy-assistint: Nynke Bouma
Ynstekkers: Anna Marie Huizinga
Jelmer Kooistra
Spilers: Hester de Vries as mefrou Nora Reuling
Oege Palma as mynhear Vos
Niels Gaastra as Johan Reuling
Bettie Rinsma as Lotte Nahuys
Gerbrich de Jong as juffer Bats
Dekôr: Laas Kuiken
Jan Slob
Klean/ombollingen: Gerda Bonsma-van der Kooij
Tjarda Hilverink
Baukje van der Wal
Smynk: Margriet Abma
Baukje van der Wal
Ljocht en lûd: Anne Kingma

[/av_textblock]
[/av_one_full]