It stik
Blauprint giet oer trije manlju dy’t wurkje oan in houtkonstruksje. Se ha in boutekening mar net ien begrypt hjir wat fan. It freget nauwe gearwurking. Minslike faktoaren sa as erchtinken, opportunisme en selsoerskatting fertroebelje de ferhâldingen, wêrtroch it hast ûnmooglik wurdt de bou-opdracht ta in goed ein te bringen. In stik mei in protte humor.

Klik hjir foar de foto’s

Rezjy:Lochnaar Kingma 
Ynstekker:Gerbrich de Jong 
   
Spilers:JaapNiels Gaastra
 WiecherMinne Jan Aartsma
 BertusOane Jansen
   
Meiwurkers:  
Grime/kapwurk:Thea Groenveld 
 Clara Faber 
Ljocht en lûd:Toni Muurling 
 Niels Postma 
Klean en omballingen:Aukje Visser 
 Baukje van der Wal 
Dekor:Klaas van der Haring 
Ferlotting:Margriet Abma 
 Doetie Reen 
Grafyske foarmjouwing:Tjeerd Tijsma