[av_layerslider id=’10’]

[av_one_half first]
[av_textblock size=’14’ font_color=” color=”]
Fenna en Hermien ha inoar by tafal troffen by in fakânsje yn Grikelân. Se ha inoar rom 25 jier net mear sjoen. Skoallefreondinnen wienen se, fan de legere skoalle oant en mei harren sechtjinde jier. Altyd mei syn fjouweren: Janne, Hermine, Fenna en Aukje. De twa froulju prate ôf by thúskomst in reuny op tou te setten yn it stamkafee fan harren berteplak. Wêr moatte je begjinne nei 25 jier? Pakke se de tried sa wer op of binne se te fier útinoar groeid? En, hoe sjogge se werom op de freonskip fan doe? Wie it wol sa hecht? En dy iene grap, wat foar gefolgen hat dat hân? It wie mar in grapke, mar doch….

Klik hjir foar de foto’s
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_image src=’http://www.rederikerskeamerdemosthenes.nl/wp-content/uploads/A3-poster-Ienakterjûn-2015.jpg’ attachment=’2936′ attachment_size=’full’ align=’right’ animation=’no-animation’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image]
[/av_one_half]

[av_one_full first]
[av_textblock size=’14’ font_color=” color=”]

Rezjy: Lochnaar Kingma
Ynstekker: Baukje van der Wal
Spilers: Aukje Sietske Faber
Janne Manouk van der Wal
Fenna Nynke Slot
Hermien Bertina Wijma
Meiwurkers:
Grime/kapwurk: Thea Groenveld
Clara Faber
Ljocht en lûd: Toni Muurling
Niels Postma
Klean en omballingen: Aukje Visser
Baukje van der Wal
Dekor: Klaas van der Haring
Ferlotting: Margriet Abma
Doetie Reen
Grafyske foarmjouwing: Tjeerd Tijsma

[/av_textblock]
[/av_one_full]