It Stik
Fenna en Hermien ha inoar by tafal troffen by in fakânsje yn Grikelân. Se ha inoar rom 25 jier net mear sjoen. Skoallefreondinnen wienen se, fan de legere skoalle oant en mei harren sechtjinde jier. Altyd mei syn fjouweren: Janne, Hermine, Fenna en Aukje. De twa froulju prate ôf by thúskomst in reuny op tou te setten yn it stamkafee fan harren berteplak. Wêr moatte je begjinne nei 25 jier? Pakke se de tried sa wer op of binne se te fier útinoar groeid? En, hoe sjogge se werom op de freonskip fan doe? Wie it wol sa hecht? En dy iene grap, wat foar gefolgen hat dat hân? It wie mar in grapke, mar doch…

Klik hjir foar de foto’s

Rezjy:Lochnaar Kingma 
Ynstekker:Baukje van der Wal 
   
Spilers:AukjeSietske Faber
 JanneManouk van der Wal
 FennaNynke Slot
 HermienBertina Wijma
   
Meiwurkers:  
Grime/kapwurk:Thea Groenveld 
 Clara Faber 
Ljocht en lûd:Toni Muurling 
 Niels Postma 
Klean en omballingen:Aukje Visser 
 Baukje van der Wal 
Dekor:Klaas van der Haring 
Ferlotting:Margriet Abma 
 Doetie Reen 
Grafyske foarmjouwing:Tjeerd Tijsma