It Stik
Herma Beekman fynt it heech tiid wurden dat har soan Dick in frou kennen leart en skriuwt dêrom in brief nei de redaksje fan it televyzje-programma “Boer siket Frou”. Der binne mar twa froulju dy’t reagearje. De redaksje fan it televyzjeprogramma fynt dit sa unyk, dat Dick “yn’e race” bliuwt. Dan komme de froulju: Suus, in skruten en senuweftich typ, yn selskip fan har buorman en freon Louis. Corry, in hoerke, yn selskip fan har freondinne en kollega Ria. Dick Beekman sil in kar meitsje moatte.

Klik hjir foar de foto’s.

Spilers:

Herma Beekman:Anna Marie Huizenga
Arie Beekman:Jan Slob
Dick Beekman:Oane Jansen
Tanja:Sytske Faber
Corry:Gerbrich de Jong
Ria:Hester de Vries
Louis:Jan Meine Oenema
Suus:Nienke Bouma
RezjyLochnaar Kingma
Ynstekker:Oebele Harmsma
FoarmjowingTjarda Hilverink,
Technyk:Nelis Huizenga, Laas Kuiken
Grime/kapwurk:Thea Groenveld, Karin de Vries
Dekor:Klaas van der Haring
Klean en omballingen:Gerda Bonsma
Fotograaf:Niko van der Hoek
Grafyske foarmjowingTjeerd Tijsma
Ferlotting:Margriet Smeding-Abma, Doetie Conradi-Reen