It stik
“De bút van Don Capsones” is in toanielstik fol spanning, ôfwikseling en humor. Is is skreaun troch Ron Maayer. Oane en Hester ha it oerset nei it Frysk.
De ynbrekkers Angelino en Presto krake yn opdracht fan harren maffiabaas Don Capsones de klús fan Banca D’Italia. De plysje is der snel by en dêrom moatte se it jild ferbergje. Dit dogge se yn in âld, ferfallen teater yn de buert. Dit teater hat grutte finansjele problemen. Direktrise Antonia Grimasso tinkt dat dit foaral komt trocht it twadderangs personiel. At op in dei it publyk lilk fuortrint, is de maat fol. De artysten moatte ekstra oefenje of se krije ûntslach. At it gûchelersduo oan it oefenjen is, fyne se it jild fan de ynbraak. Se beslúte om it jild te brûken foar it opknappen fan it teater. Tiidens it opknappen komme Don Capsones en syn bendeleden de bút opheljen. Der mist natuerlyk jild. Om der seker fan te wêzen dat it jild werom komt, nimt Don Capsones ien fan de artysten mei. Krekt sa lang oant dat al it jild werom is.
Soe it allegear goed komme?

Klik hier voor de foto’s

Rolverdieling 
Don CapsonesJens Aukema
BeniteBerber van Emmen
PrestoFimme Zijlstra
Antonia GrimassoFardau van Emmen
MetaIsa-Rixt Zwanenburg
PepitoLoïs Zijlstra
Matister/HerculaFimke van der Haring
MagnusTygo Kingma
AngelinoTiemen Zijlstra
ChineesLieke Groeneveld
ChineesMirte Gaastra
KlunzeEllemare Galema
  
Meiwurkers 
Rezjy:Hester de Vries en Oane Jansen
Ynstekster:Hester de Vries
Omballingen:Gerda Bonsma, Gerbrich de Jong
Schmynk:Margriet Smeding, Michella Jonker, Reina de Boer, Lydia Hempenius
Ljocht en lûd:Oane Jansen
Dekor:Lochnaar Kingma, Jelmer Kooistra, Roelof Zijlstra, Klaas van der Haring