It stik:
Dit jier spilet jeugdtoaniel Dronryp ‘Kolonel Houwdegen grypt de macht’.
In spannend stik wêr yn Kolonel Houwdegen de macht fan Kening Alexander besiket oer te nimmen.
Tegearre mei 18 entûsjaste bern, twa ynsteksters, de dames fan de klean en ombollingen én it bestjoer binne wy dwaande om der in geweldich stik fol humor fan te meitsjen.

Klik hier voor de foto’s

Kolonel/ Generaal Houwdegen:Fimme Zijlstra
Sergeant(-majoor) Bullebak:Tygo Kingma
Koning Alexander:Arwin Meijer
Kamerheer Hendrick:Ellemare Galema
Minister- president van Balen:Mirte Gaastra
Minister van binnenlandse zaken Draler:Lieke Groeneveld
Minister van financiën Zwijntjes:Fardau van Emmen
Minister van culturele zaken Stuntel:Tiemen Zijlstra
Zakkenroller Gea Grijpgraag/ Prof. dr. Zwamstein:Fimke van der Haring
Zakkenroller Jenny Jatter/ Drs. Zwendel:Martine van der Meer
Lijfwachten:Nicky Nicolaij, Anne- Marije Miedema
Burgers:Norah Lok, Marleen Lok
Agent:Jens Aukema
Visverkoper:Loïs Zijlstra
Groenteverkoper:Nathalie de Groo
Bakker:Jitse van der Haring
  
Regie:Hester de Vries
Regie assistenten:Oane Jansen, Marieke Posthumus en Sytske Faber
  
Schmink:  Reina de Boer, Hilda Kuiken, Lydia van der Meulen, Rianne van der Veen, Michella Jonker, Margriet Smeding
Omballingen:Gerbrich de Jong, Gerda Bonsma
Ljocht en lûd:Oane Jansen