René Artois wennet yn it doarp Nouvion, basearre op in besteand Frânsk doarp. Hy is de eigner fan it lokale kafee mei syn frou Edith. Hy hat, sûnder dat sy het wit, relaasjes mei beide serveersters yn ‘e cafe, Yvette en Mimi.

Yn de kelder hawwe sy it skilderij ‘De knoffele madonna met de grutte joekels’ fan Van Klomp in in woarst ferstoppe. De Dútsers wolle fansels dat skilderij hawwe, mar Edith hat it eane oars ferstoppe. Sawol de kolonel mei help van de Italiaanske kapitein Bartorelle as Herr Flick met help fan syn mokkeltsje Helga wolle it skilderij nei de oarloch ferkeapje foar in protte jild.

Dan binne der ek noch twa piloaten yn de kelder ferstoppe en is der luitenant Gruber, dy’t in eachje op René hat.

Alle ingrediënten foar in komysk spektakel.

Rolferdieling:  
René Artois Laas Kuiken
Edith Pietsje Jongma
Mem Saakje van Dijk
Yvette Djoke de de Graaf
Mimi Reina de Boer
Michelle Sietske Faber
Leclerc Gerard de Vries
Generaal Van Smelling Foppe Sinnema
Kolones Van Strom Gabe van Dijk
Luitenant Gruber Tjeerd Tijsma
Herr Flick Roelof Zijlstra
Helga Dirkje den Hartogh
Kapitein Bartorelli Jan Meine Oenema
Crabtree Jelmer Kooistra
Piloat en figuraasje Dirk Gillebaard
Figuraasje Marieke Posthumus en Ype de Vries
   
Meiwurkers  
Rezjy Alfred Miedema
Ynstekster Mariska Velstra
Ljocht en lûd Anne Kingma
Smynk en kapwurk Siepie Huizenga, Rianne van der Veen, Michella Jonker en Margriet Smeding
Dekor Lochnaar Kingma, Klaas van der haring, Roelof Zijlstra, Laas Kuiken, Heleen Dijkstra-van der Wal, Klaas Dijkstra en Dirk Gillebaard
Klean emballingen Pietsje Jongma, Nynke Schaap, Hilda Kuiken en Gerbrich de Jong
Grafyske foarmjowing Tjeerd Tijsma