It stik
“Pensjon de Goate” in opfanghûs foar dak- en thúsleazen hat 4 bewenners. Alle bewenners ha har eigen spesifike eftergrûn: 1. in oan legerwâl rekke akteur 2. in wat âlder hoerke 3. in “junk”, dy’t dakleazenkranten ferkeapet, mar eins graach skriuwer wêze woe 4. in swalkster, dy’t har besit yn in winkelkarke hat en in pop as har bern behandelt. It pensjon wurdt laat troch Toos, in wat autoritêre frou mei in hert fan goud. Fan in frijwillichster, Pien, dy’t yn it pensjon wurket, docht letter bliken dat sy research docht foar in rol as swalkster yn in t.v. soap-searje. Mei help fan it bestimmingsplan besiket de buert, yn’e persoan fan in buorfrou, it pensjon ta evakuaasje te twingen. Dan kriget Pien de rol yn de soapsearje. De bewenners krije elk in by har passende taak yn’e begelieding fan it nije talint: “Pensjon de Goate” wurdt “Ympressariaat de Goate” en mei yn de buert bliuwe.

Klik hjir foar de foto’s

Rezjy:Karin Idzenga
YnsteksterJikke Visser-Huizenga
De spilers:Rika (swalkster):Margriet van der Molen
 Eduard (A. E. M. Hofman):Tjeerd Tijsma
 Jotie KopenolLaas Kuiken
 Wanda:Saakje van Dijk-Hovenga
 Pien Steltman:Hendrika Postuma
 Toos Stuyts:Anne Marie Landman-Oomen
 Elberth Meerman:Andrea van der Reijden
Smynk:Lysbert de Schiffart
Ljocht:Michel van der Geest
Ljochtadvys:Laas Kuiken
Omballingen:Reintsje Boomsma en Tsjik Flameling