It stik
Theo Kuijer komt thús fan in personielsfeest. Hy is moai oansketten. Kollega Joris bringt him thús. Hy hat wat tefolle oandacht bestege oan de frou fan de baas. Efkes letter komt sy ek delsetten. Se doart net nei hûs. Bang dat har man wat troch hat. Fansels komt dy ek nei Theo en sadwaande bedarje Wilma en Joris yn de kast.
At Theo him der mei in smoes útwurke hat komt Trudy – sy is deabenaud foar har man en flechtet dêrom nei Theo. Se kriget ûnderdak, mar ek har man komt en dizze mept Theo ynelkoar. Wylst sitte Wilma en Joris noch yn ‘e kast. Ensfh. ensfh…
In klucht fol ôfwikseling, de iene is de doar noch net út of de oare stiet der alwer. Persoanen wurde ferwiksele, rûzje oer en wer en fansels dyjinge dy’t ûnskuldich is kriget de measte klappen.

Klik hjir foar de foto’s

Regisseur:Monte Huizinga
Ynstekster:Nienke  Bouma
De spilers:Theo KuijerOege Lolke Palma
 Joris, syn kollegaWim Braaksma
 Wilma HaarsmaHester de Vries
 Laurens Haarsma, direkteurTjeerd Tijsma
 Trudy FlipsenAnna Marie Huizenga
 SjauffeurKees Aartsma
Smynk:Lysbeth de Schiffart en Carolien van Dijk
Muzyk:Marco van der Meer
Ljocht/lûd:Mark Niehof
Omballingen:Pietrik Kingma en Ellen van der Schaaf