It stik
Taksysjauffeur Jeroen Smit hat in dûbellibben. Hy is troud mei Hanne, dêrby hat er in dochter, Elkje. By Barbara dy’t yn Ljouwert wennet hat er in soan, Gert. Alles is ûnder kontrôle oant Gert en Elkje mei-inoar yn’e kunde besykje te kommen. Sa hawwe oant “chatten” west op ynternet en binne entûsjast oer de selde namme-, deselde âldens fan harren heit en dêrom wolle se elkoar perfoast moetsje. Jeroen docht der alles oan om dat te foarkommen, mar hy rêdt it net sûnder help fan hierder Piter. Piter hiert it appartemint boppe harren en is hast bern oan hûs by de Smitten yn Goutum. Se reitsje beide fertize yn harren leagens en bedroch. Piter besiket fan alles om Jeroen út de niten te heljen, mar spitigernôch slagget dat net. Jeroen moat bekenne en dan…

Klik hjir foar de foto’s

Rezjy:Wouter van der Wal
Ynstekster:Anna Marie Huizenga-Bruinsma
De spilers:
JeroenRin Huizenga
HanneHester de Vries
ElkjeJildou Rinsma
BarbaraTjarda Hilverink
GertStefan Visser
PiterNiels Gaastra
HeitLochnaar Kingma
Omballingen:Gerda Bonsma-van der Kooi
Klean:Margriet Bokma
Smynk:Lysbert de Schiffart
Lûd en   ljocht:Anne Kingma en Mattijs Kingma
Dekor:Lochnaar Kingma en Schelte Bonnema