Vastlegging statuten PVD/2010.002683.01 rep.nr: 22.833 

Heden, drieëntwintig juni tweeduizend elf, om zestien uur zestien minuten, verscheen voor mij, mr. Pieter Arjan van Dijk, notaris te Leeuwarden: mevrouw Jacoba Carolien van Dijk (paspoort nummer: NU4DF4PKO, afgegeven in de gemeente Menaldumadeel op achtentwintig november tweeduizend acht), wonende te – Dronrijp, Welderingsstrjitte 26 (9035 EA), geboren te Leeuwarden (gemeente Leeuwarden) op twintig februari negentienhonderd zevenenzeventig, ongehuwd, te dezen handelende: als penningmeester van de vereniging: Rederikerskeamer Demosthenes, statutair gevestigd te Dronrijp en aldaar kantoorhoudende aan de Bregebuorren 10 (9035 AR) en gemelde vereniging tezamen met de volmachtgevers sub 2 rechtsgeldig vertegenwoordigende; als schriftelijk gevolmachtigde van: de heer Rin Henk Huizenga (rijbewijs nummer: 4956971703, afgegeven in de gemeente Menaldumadeel op vier juni tweeduizend tien), wonende te Dronrijp, Douwe van Glinsstraat 24 (9035 CW), geboren te Leeuwarden (gemeente – Leeuwarden) op eenentwintig augustus negentienhonderd negenenvijftig, gehuwd, die de volmacht verstrekte als voorzitter van de vereniging: Rederikerskeamer Demosthenes, voornoemd; de heer Niels Gaastra (rijbewijs nummer: 4838004505, afgegeven in de gemeente Menaldumadeel op acht juli tweeduizend negen), wonende te Dronrijp, Fuormanderij 10 (9035 EZ), geboren te Menaldumadeel op elf mei negentienhonderd tachtig, ongehuwd, die de volmacht verstrekte als secretaris van de vereniging: Rederikerskeamer Demosthenes, voornoemd; mevrouw Hendrikje Anna de Vries (identiteitskaart nummer: 1E469 1675, afgegeven in de gemeente Menaldumadeel op negen december tweeduizend vijf, wonende te Dronryp, It Sylstring 16 (9035 GP), geboren te Drachten (gemeente Smallingerland) op zevenentwintig februari negentienhonderd . Vijfentachtig, ongehuwd, die de volmacht verstrekte als bestuurslid van de vereniging: Rederikerskeamer Demosthenes, voornoemd; mevrouw Baukje Janke Breuker (identiteitskaart nummer: ISJ6C8FL3, afgegeven in de gemeente Menaldumadeel op achtentwintig maart tweeduizend zeven), wonende te Dronryp, Eastryp 2 (9035 VN), geboren te Menaldumadeel op negentien november negentienhonderd vierenzestig, gehuwd; die de volmacht verstrekte als bestuurslid van de vereniging: Rederikerskeamer Demosthenes, voornoemd.- De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde: De vereniging: Rederikerskeamer Demosthenes, gevestigd te Dronrijp en aldaar kantoorhoudende aan de Bregebuorren 10 (9035 AR) en welke vereniging te dezen rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door de verschenen persoon en de – volmachtgevers, is opgericht in het jaar achttienhonderd zevenenzeventig (1877) bij een meerzijdige rechtshandeling als bedoeld in artikel 2:26 lid 2 Burgerlijk Wetboek, zonder vaststelling van op schrift gestelde statuten. De algemene vergadering van de vereniging heeft in haar op twintig mei tweeduizend tien te Dronrijp gehouden vergadering besloten tot vaststelling van op schrift gestelde statuten en het opnemen van deze statuten in een notariële akte.- Van het verhandelde in gemelde vergadering blijkt uit een afschrift van de notulen van – die vergadering, welk afschrift aan deze akte zal worden gehecht. Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon, handelende als gemeld, de vastgestelde statuten van de vereniging op te nemen in een notariële akte en dat deze statuten luiden als volgt: STATUTEN

NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Rederikerskeamer Demosthenes Zij heeft haar zetel in de gemeente Menaldumadeel.

DOEL
ARTIKEL 2
De vereniging heeft ten doel: het uitoefenen van podiumkunsten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe – bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door: het verzorgen van toneelvoorstellingen; alle andere wettige middelen.

VERENIGINGSJAAR
ARTIKEL 3
Het verenigingsjaar loopt van één mei tot en met dertig april

LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 4
De vereniging kent gewone leden en ereleden. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als – zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Tot erelid kunnen zowel leden als niet-leden worden benoemd. Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of – genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone – als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders. is bedoeld. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

DONATEURS
ARTIKEL 5
Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen. Het bestuur beslist omtrent de toelating van donateurs. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of – krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. Het donateurschap eindigt door schriftelijke opzegging. Hiertoe zijn zowel de donateur als het bestuur bevoegd. De bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft voor het geheel verschuldigd.

BIJDRAGEN EN OVERIGE GELDMIDDELEN
ARTIKEL 6
De gewone leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse . bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. Naast de bijdragen van gewone leden en donateurs bestaan de geldmiddelen van de vereniging uit erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en alle andere wettig verkregen inkomsten.

SCHORSING LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 7
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd d met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Binnen een maand nadat een lid een besluit van het bestuur tot schorsing is meegedeeld, heeft deze het recht van beroep op de algemene vergadering. Dit beroep zal behandeld worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

EINDE LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 8
Het lidmaatschap eindigt: door overlijden van het lid; door opzegging door het lid; door opzegging door de vereniging. door ontzetting (royement). Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

OPZEGGING DOOR HET LID
ARTIKEL 9
Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijk kennisgeving aan het bestuur. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan behoudens het bepaalde in lid 3 – slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste acht weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen: binnen een maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of- zijn verplichtingen zijn verzwaard bekend is geworden of meegedeeld, tenzij – het een wijziging betreft van de geldelijke rechten en verplichtingen. binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of tot splitsing is meegedeeld; indien redelijkerwijs s niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten – voortduren. Het erelidmaatschap kan te allen tijde door het erelid met onmiddellijke ingang worden opgezegd.

OPZEGGING DOOR DE VERENIGING
ARTIKEL 10
Over opzegging door de vereniging alsmede de datum van ingang daarvan beslist het bestuur, dat daarvan met opgave van redenen aan het lid schriftelijk kennis geeft. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij – deze statuten gesteld te voldoen; wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering tegen een besluit tot opzegging op de grond dat van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Dit beroep zal behandeld worden op de eerstvolgende algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

ONTZETTING
ARTIKEL 11
Over ontzetting alsmede de datum van ingang daarvan beslist het bestuur, dat – daarvan met opgave van redenen zo spoedig mogelijk aan het lid schriftelijk kennis geeft. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd d met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Tegen een besluit tot ontzetting staat beroep open op de algemene vergadering. Het bepaalde in lid 3 van het vorige artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing ten aanzien van dit beroep.

BESTUUR
ARTIKEL 12
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De algemene vergadering stelt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 het aantal bestuursledenvast. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de gewone leden van de vereniging. Deze benoeming geschiedt uit een bindende voordracht, – welke wordt opgemaakt door het bestuur en welke gelijktijdig met de agenda voor – de ledenvergadering aan de leden wordt toegezonden. De voordracht van het bestuur kan door ten minste vijf gewone leden worden aangevuld met één of meer andere kandidaten. Een schriftelijke opgave hiertoe moet tezamen met een schriftelijke instemmingverklaring van de voorgedragene(n) ten minste drie dagen voor de dag van de vergadering in handen zijn van de secretaris. De aanvulling van de voordracht wordt uiterlijk bij aanvang – van de vergadering aan de aanwezige leden meegedeeld. Aan de voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van de algemene vergadering genomen met ten minste twee/derde van de —– uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen bindende voordracht is gedaan of aan de voordracht het bindende karakter is ontnomen conform het bepaalde in lid 5, is de algemene vergadering vrij in haar keus. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vierjaren. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Hiernaast kunnen ook – plaatsvervangers en/of andere functionarissen worden gekozen. Een bestuurslid kan ten hoogste twee functies vervullen. Alle bestuursleden van de vereniging dienen te worden ingeschreven in het . handelsregister, gehouden door de Kamers van Koophandel en Fabrieken. Van wijzigingen in het bestuur wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk opgave gedaan bij het voormelde register. Mocht(en)in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt in de vacature(s) voorzien.

SCHORSING EN EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
ARTIKEL 13
Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen – of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: door periodiek aftreden; door overlijden; door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; door bedanken. Periodiek aftreden vindt plaats volgens een door het bestuur met inachtneming van de maximale zittingsduur van de bestuursleden op te maken rooster van aftreden. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
ARTIKEL 14
De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft dan wel in de gemeente, welke het bestuur aangeeft. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een verzoek als bedoeld in lid 2 geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen. Het bestuur kan alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig – uitgebrachte stemmen. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één – stem. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of met gebruik van een in – geschrift weergegeven elektronisch bericht (email) hun mening te uiten en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Bij reglement kunnen door de algemene vergadering nadere regels worden gesteld – omtrent de wijze van oproeping, stemprocedures en besluitvorming.

TAKEN BESTUUR EN BESTUURSBEVOEGDHEID
ARTIKEL 15
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen tank. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van – zijn tank te doen uitvoeren door personen die, of door commissies waarvan de leden, door het bestuur worden benoemd en ontslagen. Het stelt daartoe de nodige – instructies vast. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De goedkeuring van de algemene vergadering is eveneens vereist voor bestuursbesluiten tot het aangaan van overeenkomsten of het verrichten van andere rechtshandelingen, welke een door de algemene vergadering bij een duidelijk omschreven besluit vastgesteld bedrag of belang te boven gaan.

VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 16
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan ten minste één de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester vervu1t. De vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in de leden 1 en 2 is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Op een statutaire – beperking of voorwaarde zonder wettelijke grondslag kan tegenover een derde geen beroep worden gedaan. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking of- voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

BOEKJAAR, ADMINISTRATIE EN JAARSTUKKEN
ARTIKEL 17
Het boekjaar van de vereniging loopt van één mei tot en met dertig april. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles – betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging – kunnen worden gekend. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de vereniging afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, alsmede het jaarverslag als bedoelt in het volgende artikel gedurende ten minste tien jaren te bewaren.

REKENING EN VERANTWOORDING
ARTIKEL 18
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid.- Het legt de balans en de staat van baten en lasten als bedoeld in het vorige artikel met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij de aldaar vermelde verplichtingen nakomen. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een commissie van ten minste twee personen, hierna ook te noemen kascommissie, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in – de tweede zin van lid 1 en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur doet de te onderzoeken stukken ten minste drie weken voor de dag waarop de algemene vergadering, waarin deze zullen worden behandeld, zal worden gehouden, toekomen aan de commissie. Het bestuur is eveneens verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. Vergt het onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd de commissie van haar tank te ontheffen. Deze ontheffing kan echter slechts plaatsvinden door de benoeming van een andere commissie.

ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 19
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die – niet door de wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen. Jaarlijks zal op een door het bestuur vast te stellen tijdstip, een en ander echter met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van het vorige artikel, een algemene vergadering worden gehouden. In deze jaarvergadering komen aan de orde: het jaarverslag, de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting als bedoeld in het vorige artikel alsmede het verslag van de kascommissie; de benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar; de voorziening in eventuele vacatures in het bestuur; voorstelden van het bestuur aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering; voorstellen van leden, die uiterlijk drie weken voor de dag van de algemene vergadering bij het bestuur zijn ingekomen; deze voorstellen worden eveneens bij de oproeping vermeld. Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene – vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. De verzoekers vermelden in hun verzoek de te behandelen onderwerpen. Indien aan het in lid 4 bedoelde verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.

BIJEENROEPING EN AGENDA
ARTIKEL 20
De algemene vergaderingen worden, behoudens in het geval als bedoeld in lid 5 van het vorige artikel, bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van – oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de leden zoals deze zijn vermeld in het ledenregister van de vereniging en/of door publicatie van een oproep in het verenigingsorgaan. In de situatie als bedoeld in lid 5 van het vorige artikel kan, in afwijking van het bepaalde in lid 2, oproeping ook plaatsvinden door middel van een advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste twee weken, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te – behandelen onderwerpen, zulks onverminderd de bijzondere voorschriften omtrent statutenwijziging.

TOEGANG EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 21
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging die niet – geschorst zijn. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing – wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. Een lid kan zich ter vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor ten hoogste één ander lid als gevolmachtigde optreden.

VERGADERPLAATS, VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
ARTIKEL 22
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig of werd de vergadering niet door het bestuur bijeen geroepen, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de . secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. Deze notulen worden door de voorzitter en de secretaris van de vergadering ondertekend en in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld.

BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 23
De algemene vergadering kan, behoudens in de situatie als bedoeld in lid 3, ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien en voor zover: alle voorschriften omtrent het oproepen en houden van vergaderingen zijn nageleefd; en het een onderwerp betreft dat in de oproeping is vermeld. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de – algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen en ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde – leden. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging, ontbinding, fusie, splitsing en omzetting – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook a! zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

STEMRECHT EN STEMPROCEDURE
ARTIKEL 24
leder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft ais dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij de in lid 3 bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende verkiezing van personen, dan is het verworpen. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de – meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet – hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

REGLEMENTEN
ARTIKEL 25
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur één of meer reglementen vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Indien en voor zover een reglement een bepaling bevat, welke in strijd is met een ouder niet – ingetrokken reglement, geldt de bepaling uit het nieuwste reglement. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken. Op de vaststelling, wijziging en intrekking van een reglement is het bepaalde in artikel 26 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 26
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen Wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage – leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen – zes weken, echter niet binnen twee weken, daarna een tweede vergadering . bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten – minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. De bestuursleden die op grond van deze statuten bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door de algemene vergadering als zodanig zijn aangewezen, zijn – gemachtigd om ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen, alles met de macht tot substitutie. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede – de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 27
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 26 leden 1 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing. De vereffenaars, of het bestuur in de situatie als bedoeld in lid 3, dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de vereniging inschrijving geschiedt in het register, als bedoeld in artikel 26 lid 6. Indien de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. Het bestuur doet hiervan opgaaf bij het register als – bedoeld in artikel 26 lid 6. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de vereniging – uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: “in liquidatie”. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn aangewezen. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. Blijkt de vereffenaars dat de schulden de baten vermoedelijk zullen overtreffen, dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de vereniging waren. leder lid ontvangt – een gelijk deel. Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. De vereffenaars stellen een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijken, evenals de bestemming. Indien er meer dan één gerechtigde tot het overschot is, stellen zij tevens een plan van verdeling op. De vereffenaars leggen de in het vorige lid bedoelde stukken neer ten kantore van het register als bedoeld in artikel 26 lid 6, evenals ten kantore van de vereniging. De stukken liggen daar twee maanden voor een ieder ter inzage. De vereffenaars maken in een nieuwsblad bekend waar en wanneer zij ter inzage liggen. Indien niet binnen twee maanden na de neerlegging en bekendmaking als bedoeld in lid 10 verzet is gedaan bij de rechtbank, of de intrekking hiervan- of de beslissing hierop onherroepelijk is, wordt het overschot overgedragen aan de gerechtigde(n). De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen bekende baten meer aanwezig zijn. Zij doen hiervan opgaaf bij het register als bedoeld in artikel 26 lid 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zevenjaren berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding een andere bewaarder is aangewezen.

SLOTBEPALING
ARTIKEL 28
In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten als een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

VOLMACHTEN
Van voormelde volmachten, blijkt uit vier (4) onderhandse akten, welke aan de akte zijn gehecht.

SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte – betrokken verschenen persoon, voor zover door de wet voorgeschreven, is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld

WAARVAN AKTE,
is verleden te Leeuwarden op de datum en het tijdstip in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan – geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

Ondertekening vond plaats op 27 juni 2011