Wolkom by Rederikerskeamer Demosthenes

Hjir kinne jimme fan alles te witten komme oer ús toanielferiening. Wat foar stikken we spile hawwe, ûnder wat foar regisseurs. Hokker spilers der mei dienen, wa’t de omballingen dienen, it ljocht, it lûd, ja neam mar op. Besjoch rêstich alle foto’s, moai op jier rangskikt en ek ôfbyldings fan posters.

It lit de pastoar kâld

Ik hat in hiel skoft duorre troch corona, mar it is no hast sa fier. It stik ‘It lit de pastoar kâld’ sil opfierd wurde yn 2023. De spyldata binne: Sneon 11 febrewaris, snein 12 febrewaris, freed 17 febrewaris en sneon 18 febrewaris. Sjoch foar mear oer it stik troch op dizze link te klikken.
Kaarten binne telefoanysk te bestellen oant sneon 28 jannewaris op 06 25 09 38 40.
Kaartferkeap fan moandei 30 jannewaris ôf by Drogisterij M&M yn Dronryp.

De skriuwer foar it doarpsbelang

Op sneon 10 desimber spile Demosthenes it stik ‘De skriuwer foar it doarpsbelang’ foar eigen leden mei oanhang. Dit stik is spile op de Trinus Riemermadei en waar tige posityf erfaren. De jûn begong om 20.00 oere, Sjoch foar mear oer it stik troch op dizze link te klikken.

Site fernijd

Foar de site fan Demosthenes moatte wy in nij thema brûke. Derfoar wie it nedich de site in skoft út de loft te heljen. Wy hoopje dat jimme der net te folle lêst fan hawn hawwe.