It Stik
It ferhaal spilet him ôf yn in fersoargingshûs op’e keamer fan Anton. Anton hat nei syn ferhúzjen gjin wurd mear sein en hat him del jûn yn syn rolstoel. Sa no en dan komt de dochter fan Anton op besite. Se hâldt fan him, mar syn swijsumens en ûnwil om syn hûs te ferkeapjen, spilet har parten. Suster Carla en Sylvia fersoargje him, mar de taak wurdt te swier; der moat ien by komme. Dizze help wurdt Bert, dy’t in taakstraf hat. Bert wurdt folge troch syn reklassearringsamtner. Bert is feroardiele omdat er ien oanriden hat, krekt dêr foar hie der in bankoerfal west in pear strjitten fierder. De dieders binne pakt, mar de bút is net werom fûn en Bert wie de sjauffeur. Bert liket in soarchsume fersoarger te wêzen. Ut skuldgefoel? Binne der oare motiven dy’t in rol spylje? En wa is Wendy? In moai plot, in protte humor en út en troch wat oandwaanlike mominten.

Klik hjir foar de foto’s

Rezjy:Henk de Vries
De spilers:Anton Velsenbewenner: Rin Huizenga
SylviasusterTjarda Hilverink
Carla BrandsmahaadsusterAnna Marie Huizenga
Telma Spiers-Velsendochter fan AntonKim Zantinge
Bert Bezuyentaakstrafte taksysjauffeurOege Palma
Wendy Vreezefreondinne bankoerfallerReina de Boer
Floris Jan Kaakshúsarts fan AntonJan Jorritsma
Erik PoortreklassearingsamtnerNiels Gaastra
Gera BlaupotbewensterSaakje van Dijk
Klean en omballingenBaukje van der Wal en Reina de Boer
Smynk:Baukje van der Wal, Margriet Abma en Margreet van Splunter
Lûd en ljocht:Anne Kingma
Dekor:Klaas van der Haring en Lochnaar Kingma
Muzyk:Sneon 8 desimber:Spijcker
Freed 14 desimber:Duo IKEA 
Sneon 15 desimber:It Skotske duo Amy Belle & Audrey Nugent