Frou Klepel is in ryke, âlde dame en immen fan adel dy’t troch omstannichheden net langer op harsels wenje kin. Har neef Constantijn hat tegearre mei har it bêste fersoarginshûs yn de omkriten utsocht en dat is “Residinsje de Warande” wurden.

Dan komt de dei fan de ferhuzing en frou Klepel meldt har mei har neef by it ‘Soarchcintrum de Warande’. Dit is natuurlik gjin residinsje mar gewoan in hiel goed en gesellich hûs foar âldere minsken. Dêr hat frou Klepel gjin boadskip oan en sy beslút dat har ferbliuw fan koarte doer wêze sil.

Mar har neef hat har bûtenpleats al ferkocht en dêrom moat sy, krekt als alle oare bewenners (dy’t best aardich binne), harren oanpasse en er it bêste fan meitsje.

Frou Klepel hâld harren earst wat ofsidich, mar dan komme de oare bewenners der achter dat frou Klepel wol in hiel bysundere hobby hat….

Klik hier voor de foto’s

Rolferdieling: 
Frou KlepelElyke de Vries
TillyMaaike Lies Hiemstra
Dirk de BieTiemen Zijlstra
Nel de BieNorah Lok
Ria MuldersMirthe Breuker
Lenie RobbenAnna Andela
ConstantijnYorre van der Wal
Notaris/soan fan menear de Bie, ReinoutReinout Galema
Ferhuzer Alana/frou van BeemAlana van Beem
Ferhuzer Marjet/ Marjet de BieMarjet Faas
Ober Sjoukje/Aktiviteitenbegelierder TineSjoukje Dijkstra
Ober Jitse/menear van der Haring)Jitse van der Haring
Stazjêre aktiviteitenbegelieder MarieAnna Vellinga
Frou de GrootNathalie de Groot
Frou van EmmenFardau van Emmen
  
Meiwurkers: 
Skrean troch:Ellen Neijenhuis – Dros
Oerset nei it Frysk en bewurke troch:Sytske Faber
Regie:Sytske Faber
Ynstekker en regie-assistent:Marieke Posthumus
Ljocht en lûd:Oane Jansen