De klucht: It lit de pastoar kâld

En dat it in klucht is, dat is wol dúdlik. Allerhande betizingen soargje foar in jûn fol wille. De parochy fan Dronryp sit yn jildpine!

It fuortbestean fan de parochy giet de pastoar tige oan it hert en dêrom hat hy de biskop en susterparochy Bouli-Bouli om stipe frege. Lykwols is de help dy’t de pastoar krijt dochs net hielendal wat hy der fan ferwachte hie. De biskop stjoert syn sekretaresse om it fersyk om stipe te beoardieljen en Bouli-Bouli stjoert Mayamba mei in sek fol jild.

Slagget it de pastoar en syn gefolch om de sekretaresse te oertsjûgjen fan de needsaak fan it behâld fan de parochy fan Dronryp? Der wurde allegear frjemde fiten úthelle om dit foar inoar te krijen.

Klik hjir foar de foto’s

Rolferdieling 
Pastoar de BonteTjeerd Tijsma
Koster KeesLaas Kuiken
Suster CarolinaPietsje Jongma
Wilma van BeekGerbrich de Jong
Jan van BeekFoppe Sinnema
Juffrou GeurtsSytske Faber
MajambaJan Meine Oenema
BroereWim Braaksma
ThijsGerard de Vries
IlseReina de Boer
  
Meiwurkers 
Rezjy:Lochnaar Kingma
Rezjy-assistintOebele Harmsma
Ynstekker:Ronald Janse
Technyk:Oebele Harmsma
Schmink/kapwurk:Anna Marie Bruinsma, Nynke Bruinsma, Sjoukje Posthumus, Pytrick Kooistra, Irene Bakker en Nynke Schaap
Klean, ombollingen en dekor:Reina de Boer, Dirkje den Hartogh, Nynke Schaap, Lochnaar Kingma, Laas Kuiken, Pietsje Jongma, Gerda Bonsma, Gerard de Vries, Dirk Gillebaard, Klaas van der Haring en Roelof Zijlstra
Grafyske foarmjouwing:Tjeerd Tijsma
Fotografy:Age Okkema en Theo Galama