De klucht: It lit de pastoar kâld

En dat it in klucht is, dat is wol dúdlik. Allerhande betizingen soargje foar in jûn fol wille. De parochy fan Dronryp sit yn jildpine!

It fuortbestean fan de parochy giet de pastoar tige oan it hert en dêrom hat hy de biskop en susterparochy Bouli-Bouli om stipe frege. Lykwols is de help dy’t de pastoar krijt dochs net hielendal wat hy der fan ferwachte hie. De biskop stjoert syn sekretaresse om it fersyk om stipe te beoardieljen en Bouli-Bouli stjoert Mayamba mei in sek fol jild.

Slagget it de pastoar en syn gefolch om de sekretaresse te oertsjûgjen fan de needsaak fan it behâld fan de parochy fan Dronryp? Der wurde allegear frjemde fiten úthelle om dit foar inoar te krijen.

Rolferdieling  
Pastoar de Bonte Tjeerd Tijsma
Koster Kees Laas Kuiken
Suster Carolina Pietsje Jongma
Wilma van Beek Gerbrich de Jong
Jan van Beek Foppe Sinnema
Juffrou Geurts Dirkje den Hartogh
Majamba Jan Meine Oenema
Broere Wim Braaksma
Thijs Gabe van Dijk
Ilse Jildau Rinsma
   
Meiwurkers  
Rezjy: Lochnaar Kingma
Ynstekster: Aukje Kemper
Technyk: Anne Kingma
Schmink/kapwurk: Siepie Huizenga, Nynke Bruinsma, Rianne van der Veen, Anna-Marie Bruinsma, Hester de Vries, Michella Jonker en Margriet Smeding
Klean, ombollingen en dekor: Reina de Boer, Dirkje den Hartogh, Nynke Schaap, Lochnaar Kingma, Laas Kuiken, Pietsje Jongma, Gerda Bonsma, Gerard de Vries, Dirk Gillebaard, Klaas van der Haring en Roelof Zijlstra
Grafyske foarmjouwing: Tjeerd Tijsma
Fotografy: Age Okkema en Theo Galama